Uživatelské jméno neexistuje!

Uživatelské jméno, které jste vyplnili, nebylo nalezeno.
Zkontrolujte, prosím, zadané údaje.

V případě trvajících potíží s přihlášením nás kontaktujte

info@angloceska.cz

Chybné přihlašovací údaje

Zadali jste chybně přihlašovací jméno nebo heslo
zkuste to prosím znovu

V případě trvajících potíží nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: info@angloceska.cz.

Sdělte nám prosím Váš registrační email nebo uživatelské jméno.

Děkujeme Vám.

uživatelské jméno: 

zavřít toto okno
nová registrace
uživatel:
heslo:

Obchodní podmínky

1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU

Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Závaznou objednávku lze provést telefonem, elektronickou poštou, faxem nebo písemně poštou.

2. CENÍKY

Ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti. Pro zákazníky jsou také připravovány akční cenové nabídky prodávaného zboží.

3. DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje prodávající kupujícímu dopravu zboží na vlastní náklady.
Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 1000,- Kč bez DPH, účtujeme položku přepravné ve výši 100,-Kč bez DPH.

4. VÝHODNÝ NÁKUP

V sekci výhodný nákup je zboží pouze do vyprodání zásob.

5. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od potvrzení objednávky do 48 hodin pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Některé výrobky, především výrobky s potiskem zákazníka nebo vyrobené a sestavené na míru, mají delší dodací termín. Na tuto skutečnost bude kupující upozorněn asistentkou telefonicky nebo e-mailem a termín dodání bude upřesněn.
Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím na objednávce.
Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jim zmocněných a oprávněných
k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupující svým podpisem, čitelným jménem, eventuelně razítkem na přiloženém dodacím listě nebo faktuře. Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo faktuře.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad. Při platbě dobírkou platí kupující v hotovosti při převzetí zboží pracovníkovi dopravní služby a dostává fakturu současně se zbožím. Při platbě předem obdrží kupující fakturu e-mailem nebo poštou a poté platí zboží bankovním převodem.
Při elektronickém nákupu platí kupující předem nebo dobírkou.
Na jiném způsobu platby - například na platbě faktury převodem, se kupující s prodávajícím dohodne při potvrzení objednávky. Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení.
Faktura se považuje za zaplacenou dnem připsání částky na účet prodávajícího.
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust.§369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma Anglo česká s. r. o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad, pokud nedošlo k nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem. Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního zboží za zboží vadné, v případě dodání chybějícího zboží, slevě kupní ceny a nebo odstoupení od smlouvy.
Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

8. REKLAMACE

Reklamace se řídí interním reklamačním řádem společnosti a vyřizuje ji obchodní asistentka.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží Anglo česká ,spol. s. r.o., zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.
 
Used icons: Fugue - Copyright (C) 2009 Yusuke Kamiyamane (http://www.pinvoke.com)